Wat is het Groeimodel Greiner?

Wat is het Groeimodel Greiner?

Het Groeimodel Greiner, een veelgeprezen instrument in de wereld van organisatieontwikkeling, biedt unieke inzichten in hoe bedrijven evolueren en groeien. Dit model, cruciaal voor het begrijpen van managementdynamieken, is ontwikkeld door Larry E. Greiner en heeft sindsdien een prominente plaats veroverd in diverse managementmodellen.

 • Wat is het Groeimodel Greiner?
  Het model illustreert de groeifasen van een organisatie, onderbroken door specifieke crises. Elk stadium symboliseert een evolutie in managementstijlen en organisatiestructuren, essentieel voor de ontwikkeling van een bedrijf.
 • Belang van het Model
  Het model van Greiner is niet alleen een routebeschrijving van de organisatiegroei, maar ook een gids voor het anticiperen op en navigeren door managementcrises. Het helpt bedrijven om hun ontwikkeling te plannen en te sturen, waarbij de nadruk ligt op het proactief aanpakken van uitdagingen die gepaard gaan met groei.

Groeifasen van Greiner

Fase 1: Groei door Creativiteit

 • In de beginfase draait alles om creativiteit en innovatie.
 • Kleine teams, vaak geleid door de oprichters, streven naar het ontwikkelen van producten en het vinden van hun markt.
 • Kenmerkend zijn flexibiliteit, informele communicatie en een sterke focus op productontwikkeling.
 • De leiderschapsstijl is vaak individualistisch, waarbij beslissingen snel en op basis van intuïtie worden genomen.

Fase 2: Groei door Leiderschap

 • Naarmate een organisatie groeit, ontstaat de noodzaak voor formeler leiderschap.
 • Deze fase introduceert gestructureerde managementprocessen en duidelijkere hiërarchieën.
 • Het management begint met het vaststellen van duidelijke verantwoordelijkheden en het implementeren van efficiëntere werkprocessen.
 • De overgang naar formeler leiderschap markeert een verschuiving van een puur creatieve aanpak naar een meer georganiseerde en systematische bedrijfsvoering.

Fase 3: Decentralisatiefase

 • Deze fase markeert de overgang naar decentralisatie in de organisatie.
 • Middenmanagement krijgt meer verantwoordelijkheden en autonomie, wat leidt tot meer flexibiliteit en snellere besluitvorming.
 • De focus ligt op het delegeren van taken en het stimuleren van onafhankelijkheid binnen teams.
 • Decentralisatie bevordert de ontwikkeling van diverse bedrijfsculturen en subculturen, die aansluiten bij de behoeften van verschillende afdelingen.

Fase 4: Standaardisatiefase

 • Invoering van gestandaardiseerde processen en systemen om coördinatie te verbeteren.
 • Focus op formele planning en afstemming tussen afdelingen.
 • De organisatiestructuur wordt complexer, met een groeiend aantal regels en procedures.
 • Deze fase streeft naar een balans tussen autonomie en uniforme bedrijfsvoering.

Fase 5: Samenwerkingsfase

 • Nadruk op interpersoonlijke samenwerking en teamwerk.
 • Managers worden aangemoedigd om in multidisciplinaire teams te werken en conflicten constructief te hanteren.
 • Er is ruimte voor experimenten en vernieuwing, gestimuleerd door sociale controle en zelfdiscipline.
 • Deze fase vermindert de nadruk op formele systemen ten gunste van spontane organisatorische maatregelen.

Fase 6: Groei door Ondernemen

 • Een verschuiving naar een meer ondernemende benadering in de organisatie.
 • Medewerkers worden aangemoedigd om initiatieven te nemen en zich als interne ondernemers te gedragen.
 • Deze fase benadrukt resultaatgerichtheid en flexibiliteit, met een vermindering van formele HR-taken.
 • Het bevordert een cultuur van innovatie en persoonlijk ondernemerschap binnen de organisatie.

Fase 7: Groei door Verzakelijking

 • Kenmerkt zich door een terugkeer naar resultaatgerichtheid en efficiëntie.
 • Focus op het verminderen van bureaucratie en het bevorderen van zakelijke doelmatigheid.
 • In deze fase kan er een neiging zijn tot overmatige rationalisatie, wat kan leiden tot een kille werkomgeving.
 • Het is cruciaal om een balans te vinden tussen efficiëntie en het behouden van een positieve, mensgerichte bedrijfscultuur.

Crises in het Groeimodel Greiner

Elke groeifase in het model van Greiner gaat gepaard met zijn eigen unieke uitdagingen en crises, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een organisatie. Deze managementcrises vormen belangrijke keerpunten waarop organisaties hun aanpak moeten heroverwegen om verdere groei te waarborgen.

Crisis 1: Leiderschapscrisis

 • Ontstaat wanneer het oorspronkelijke, vaak informele leiderschap niet langer volstaat voor de gegroeide organisatie.
 • De behoefte aan formeler, gestructureerd leiderschap wordt noodzakelijk.
 • Dit vereist vaak het aantrekken van externe managers of de ontwikkeling van bestaande medewerkers in leiderschapsrollen.

Crisis 2: Autonomiecrisis

 • Deze crisis doet zich voor wanneer medewerkers en middenmanagement meer autonomie eisen.
 • De centrale, hiërarchische besluitvorming wordt ervaren als een belemmering voor effectiviteit en snelheid.
 • De oplossing ligt vaak in het delegeren van meer verantwoordelijkheid en het creëren van een meer gedecentraliseerde organisatiestructuur.

Crisis 3: Beheerscrisis

 • Tijdens de beheerscrisis verliest het topmanagement de grip op de steeds complexere organisatie.
 • De uitdaging is om een balans te vinden tussen decentralisatie en het behoud van een coherent beleid.
 • Oplossingen richten zich vaak op het verbeteren van coördinatiemechanismen en het versterken van de organisatiestructuur.

Crisis 4: Bureaucratiecrisis

 • Deze crisis ontstaat wanneer de organisatie te complex en te bureaucratisch wordt.
 • Er is een overvloed aan regels en procedures, wat innovatie en flexibiliteit belemmert.
 • De uitdaging is om de bureaucratie te verminderen en een meer dynamische en flexibele organisatiestructuur te ontwikkelen.

Elk van deze crises markeert een fundamenteel moment in de levenscyclus van een organisatie. Het succesvol navigeren door deze organisatieuitdagingen en bedrijfsproblemen is cruciaal voor duurzame groei en ontwikkeling.

Toepassingen en Beperkingen van het Model

Het Groeimodel Greiner biedt praktische waarde voor een breed scala aan organisaties. Door inzicht te geven in de groeifasen en bijbehorende crises, helpt het model bedrijven bij het plannen van hun ontwikkeling en het anticiperen op toekomstige uitdagingen. Dit model wordt toegepast in:

 • Strategische planning en organisatieontwikkeling.
 • Diagnose van organisatieproblemen en conflictoplossing.
 • Managementtraining en leiderschapsontwikkeling.

Ondanks zijn veelzijdigheid, kent het model ook beperkingen en kritiek. Critici wijzen op:

 • Een te lineair en voorspelbaar groeipad, dat geen rekening houdt met de dynamische en onvoorspelbare aard van de zakenwereld.
 • De beperkte toepasbaarheid in verschillende culturen en organisatietypes.
 • Een mogelijk te grote nadruk op crises als motor voor verandering.

Conclusie en Toekomstperspectieven

Samenvattend biedt het Groeimodel Greiner essentiële inzichten in de ontwikkeling van organisaties, met focus op groeifasen en de bijbehorende managementuitdagingen. Hoewel het model nuttige kaders biedt, is het belangrijk om rekening te houden met de dynamische aard van organisaties en de diverse omgevingsfactoren.

Toekomstige trends in organisatieontwikkeling zullen waarschijnlijk meer nadruk leggen op flexibiliteit, adaptiviteit en een holistische benadering van organisatiegroei, waarbij rekening wordt gehouden met zowel interne dynamiek als externe marktveranderingen.

Veelgestelde vragen over Groeimodel Greiner

Wat is het Groeimodel Greiner?
Het Groeimodel Greiner is een theorie die de groei van organisaties beschrijft aan de hand van opeenvolgende fasen, elk gekenmerkt door specifieke managementstijlen en organisatieuitdagingen.

Hoeveel fasen kent het Groeimodel Greiner?
Het model onderscheidt oorspronkelijk vijf fasen, maar latere versies hebben dit uitgebreid naar acht fasen.

Zijn de crises in het Groeimodel Greiner onvermijdelijk?
Terwijl de crises als kritieke punten in organisatiegroei worden gezien, hangt hun aard en intensiteit af van hoe een organisatie de uitdagingen in elke fase aanpakt.

Is het Groeimodel Greiner toepasbaar op alle soorten organisaties?
Hoewel het model inzichten biedt die op veel organisaties van toepassing zijn, varieert de toepasbaarheid afhankelijk van de organisatiegrootte, -type en -cultuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.